Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen

Privacyverklaring

1. Algemene overwegingen

Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen handelt ten aanzien van de verklaring van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.
 • alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 •  passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacyverklaring.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn versterkt (bijv. factoringmaatschappij), dan wel voorvloeit uit een wettelijke verplichting.
 • op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren.

Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. Pamela van Benthum en Janine Hemersma belast met privacybeleid zijn voor patiënten de contactpersonen in geval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.

Contactpersonen:

Pamela van Benthum en Janine Hemersma

Rozenstraat 18
6658 WX Beneden-Leeuwen
info@praktijkbl.nl
06-33603308

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook begrepen het factureren van de   behandelingen aan de patiënt. Waaronder ook begrepen het opvragen en delen van patiëntgegevens bij en met de behandelend tandarts.

Het versturen van nieuwsbrieven en afspraak-herinneringskaartjes aan de bij de praktijk ingeschreven patiënten.

In geval de praktijk deelneemt aan onderzoeken binnen het project Peilstations, worden gegevens verstrekt aan de beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten.

Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij risico's voor u als   patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de patiënt hierover ingelicht.

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken

Persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens

NAW gegevens

Medische gegevens medicatiegebruik

Telefoonnummer

Medische gegevens gezondheid

E-mailadres

BSN nummer

Geslacht

Burgerlijke staat

Verzekeringsgegevens

In de rechterkolom staan bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van meer gevoelige aard, echter zonder deze persoonsgegevens kan de behandelovereenkomst niet worden uitgevoerd.

Hierbij is van belang dat indien toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt)gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

 • softwareleverancier patiëntenadministratie Exquise
 • websitebouwer Vormkracht10
 • office softwareleverancier
 • incassobureau Medicas
 • laboratorium Bio2Dental

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen.

Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen van persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.

4. Bewaartermijn

Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 (Wgbo) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen vernietigt het dossier binnen 3 maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt (bijv. volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

 • Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen werkt met een patiënten softwaresysteem,      waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig       aansluiten of installeren van applicaties/programma's.
 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.
 • De software/systemen zijn beveiligd met een inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.
 • Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.
 • Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.
 • Binnen het patiëntensysteem zijn alle patiëntengegevens gekoppeld aan BSN. 
 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
 • Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.
 • Medewerkers van Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen   worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.
 • Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega's vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega's en tussen praktijk en patiënten is beveiligd.
 • Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen werkt conform het NVM protocol meldplicht datalekken.
 • Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.
 • Medewerkers van Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen hebben kennis van de rechten van de patiënt, werken met het NVM document veelgestelde vragen privacy en "patiëntenrechten".

6. Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.

7. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Pamela van Benthum en Janine Hemersma. Pamela van Benthum en Janine Hemersma proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.